BURMISTRZ MIASTA GOZDNICA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gozdnica.

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 662/9
POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 0,1655 ha
Nr KSIĘGI WIECZYSTEJ: ZG1G/00050380/0
POŁOŻENIE: Gozdnica, ul. Górna
RODZAJ ZBYCIA: Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
PRZEZNACZENIE nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: MNu -tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub z usługami
CENA wywoławcza nieruchomości: 33 700,00 zł
WADIUM: 3 500,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu Miejskiego w Gozdnicy, ul. Ceramików 2.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gozdnicy BS Iłowa Nr 48 9658 0006 0000 1283 2007 0002 
w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gozdnicy. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość objęta jest  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/17/06 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 maja 2006 r. Zgodnie z ww. planem miejscowym działka znajduję się na terenie oznaczonym symbolem
MNu - tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub z usługami. Kształt działki prawie regularny, dobry do zabudowy, warunki geotechniczne średnie, nasłonecznienie duże. Dostępność ulicą Górną o nawierzchni asfaltowej, dostępność do drogi publicznej jest korzystna. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania, tj. aktualny (ważny trzy miesiące) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży gruntu przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę ustalonej w przetargu, zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r., poz 685, z późn. zm.). Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w wyniku przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, operatu szacunkowego, opłaty sądowe oraz koszty okazania granic przez uprawnionego geodetę ponosi nabywca. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990, z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz.1490, z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gozdnicywww.bip.gozdnica.pl. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Miejskiej w Gozdnicy Inspektor Irmina Duda, pok. nr 9, tel.(68)3601020.